Xalayaa Bitootessaa: Duraan dursee nagaan koo inni kabajaa isiniin haa ga’u. Akkam jirtu?

Nagaa kootti aansuudhaan, dhaamsa ijoolleen keenya hidhaa keessa jiran dhaammtanin  siniin gahuu barbade. Isaanis waggaa hedduuf hidhaa kessa turanii, adabbii isaanitti murta’e fixatanii garuu osoo dhiifama hin gaafatin isin hin gadhiisnu jedhanii amma waggaa tokkof  tola hidhaa jiru.

Ijoolleen Oromoo Oromummaa isaaniin yakkamanii hidhamanii jiran kunneen yeroo ammaatti  mana hidhaa Baatuu (Zuwaay) keessatti dararama jiru. Maqaan isaaniis:

1. Gammachis Kafanii
2. Shimallis Kafanii
3.Dajanee Hindabuu
4. Taadesee Balaay fa’aa       dha.

Ammaaf, kanan maqaa isaanii yaadadhutu isaan kana malee, amma illee Oromooti hedduun mana hidhaa keessatti waan Wayyaaneef ergamuu didanii fi Oromummaa isaaniitti jaboo ta’an qofaaf adaba durumaanuu seeraan ala itti darbeen ala ammas hidhamaa jiru.

Hidhamtooti kunneenis, sagaleen isaanii akka qaamota mirga dhala namaaf falmanii fi keessattuu, Oromoota biraan akka gahamuuf dhaamsa dabarsatanii jiran.

Nagaa fi kabajaa waliin,

Dubbataa Dhugaa

Advertisements