(Oromedia, Caamsaa 20,2012) Mootumman Itoophiyaa mootummaa nagaa fi tasgabbii fiduu dadhabe waan ta’eef deeggarsi kennamuuf irraa dhaabbachuu akka qabu Waldaan Hawaasa Oromoo Melboune Kibba Bahaa gaafate.

Waldaan kun xalayaa Iyyaannoo Caamsaa 15, bara 2012 Hayyuduree mootummoota gamtoomanii Baankii Moonii fi mootumma Ameerikaa, fi jaarmiyoota mirga dhala namoomaaf falmaniif erge keessatti akka hubachiisetti, mootummaan Mallasa Zeenaawwii ummata baroota hedduuf nagaa fi jaalalaan waliin jiraataa jiru walitti diruun akka biyyi yaaddoo fi sodaa keessa galu godhaa jira.

Keessaayyuu, gaaffi ummata Oromoo ukkaamsuuf shira addaddaa tolchee ummata Oromoo humna jilbeeffachiisuu fi hakra kennachiisuuf yakka sanyii balleessaa Oromoo irratti raawwataa akka jiru kan ibse xalayaan Waldaa Hawaasa Oromoo kun, mootummaa lammii isaaf hin yaadneef deeggarsi godhamu fudhatama hin qabu. Kanneen deeggarsa kennanis, kanneen seexaa namummaa  hin qabnee dha.

Kanaaf, qaamoti mirga dhala namoomaaf falman mootummaan Itoophiyaa sababa amantii, ilaalchaa fi gaaffii mirgaatiin cunuqrsaa ummta irraan gahu akka dhaabuuf dhiibbaa barbaachisu akka fudhatu SERMOCAVAn gaafatee jira.

Urgent Action

Advertisements