(Oromedia, 27 Onkoloolessa 2013) Addunyaa kana irraa addaan bahuu Aadde Obsee Margoo ilaalchisee Oromooti biyyoota addaddaa keessa qubatanii jiran dhaamsa jajjabinaa dabarfacha ajiran.

Dhaamsa jajajbinaa barruudhaan nu dhaqqabe keessaa kan Siifan Sabaa biyya Netherlands keessaa nuuf dabarsite akka ibsutti, jaal Obseen hiriyyaa dhugaa fi iccitii turte.

J Obsee (8)“Jaal Obseen erga gara qabsootti dhuftee yeroo dheeraa waliin dabarsine. Hariroon keenyi akka jaalaatti halaan jabaa ture. Akka jaallummaa qofaatti kan walitti siqnu osoo hin taane akka dubartummaa fi hiriyyaa iccitii dhunfaa waliin qoodatuuttis turre. Hiriyyaa koo dhugaa fi iccitii turte,jaal Obseen..

Yeroo dheeraa waliin dabarsine keessatti jaal Obseen haalli fi rakkoon fedhe yoo dufellee  amalli ishee kan hin jijjiramnee fi kan nama hin nuffinee dha. Hanga dhumaatti kan nama waliin dhabattuu fi kan nama gorsitu akkasumas kan nama jajjabeessitu turte.

Jaal Obseen nama rakkate bira garaa ittin darbitu hin qabdu. Garalaafummaan ishee dangaa hin qabu. Nama gargaruu fi nama tajaajiluuf kan uumamte fakkaatti.

Hundaa caalaa ammoo sabbonummaa ishee fi kaayyoof amanamummaan ishee maaloo osoo Oromoon hunduu akkas ta’e nama jechisiisa. Nama kaayyoo sabaaf dadhabduu fi yeroo ishee hunda sanaaf kennitee turte. Jaallan bakka adda addaa jiran quunnamuu fi jajjabeessuun hojii ishee ture.  Durbartoota Oormoo biyya Eritrea jiran yoroo rakkinaa fi bal’inaa biraa hin dhibamtu ture. Kana malees, dubartootni Oromoo ijaaramanii akka saba isanaiif gumaachan gochuu keessatti namoota adda-durummaan hojjetaa turanii, qindeessanii fi hoogganan keessaa isheen nama tokko turte.

Nama akkasi akka tasaa ufbiraa dhabuun waan guddoo nama rifachisuu fi nama gaddisiisuu dha. Keessattuu maatii, firrottan ,  jaallanii fi hirriyyoota ishee hundaaf jaal Obsee battalatti ufbiraa dhabuun guddoo ulfataa dha.

Addattimmoo abbaa-warraa ishee, HD-ABO, jaal Daawud Ibsaaf gadda gaddaan olii ti. Nama dirqama fi gaafatama ulfataa saba Oromoo baatee jiru irratti gaddi akkasi dabalamuun guddoo ulfataa fi hamaa dha. Gaddii kun kan ilmaan Oromoo hundatis.

Kunis waan WAAQAA waan ta’eef waanti isa falman hin jiru.  Oromoon haala dandahamee hundaan abba warraa jaala Obsee, Jaal Daawud Ibsaa fi firoottan ishee waliin gadda kana qooddatee jajjabeessuun dirqama Oromummaa ta’a.

Waaqni lubbuu jaal Obsee qananiisee jannatta keessa nuuf haa kaahuun jedha.

Abba warra jaal Obsee Jaal Daawud Ibsaa, maatii,  firoottan akkasumas jaallanii fi sayiboota ishee hundaaf waaqni jajjabina isaa haa kennuuf!”

 

Advertisements