11407223_1071957842834215_3905119437737917577_n“Laal Galoo too Gullaalleen kan Tufaa
Laal Galoo too Gaara Abbichuuti turii
Laal Galoo too Galaan Finfinnee dhaa….. seeee
Laal Silaa akka jaalalaa wal irraa hin fagaannuu
Laal Galoo too Jarati nu fageessee
………………………………………………………………….2x..

Diiganii gaara sanaa, Gaara diigamuu hin mallee,
Nu baasaan addaan baanee, nuu addaan bayuu hin mallee.
…………………………………………………………………….
Soorettii haadha sooree, irbaanni-rra-buusa qabaa
Seeqanii sesseeqanii, kan gar gar nu baasan jaraa—yii
………………………………………………………………………

Koottu Galaanee tiyyaa,
Qotiyyoon abbaan didaa, yaa didaa harqootaa keessaa,
Koottu Galaanee tiyyaa,
Qorra baraan dadhabee, morma kee jalattan dheessaa.
Koottu Galaanee tiyyaa,
Sululta loon hin tiksuu darabaatti galchiisaa,
Koottu Yaa Galaanee tiyyaa,
Yooman dhufee si argaa ani si irraa fagoon jiraa.

…………………………………………………………………………………

Maalan jiraa, maalan, jiraa, maalan jiraa,
Yaa Gaa-laa-nee
Maalan jiraa maalan, maalan jiraa caccabsee na nyaatee jiraa
Ani hin jiruu wal Ani hin jiruu,
Qotee qotee namichi qotee namichi sanyii darbatee
Qotee qotee namichi qotee qotee sanyii darbatee
Yaa Gaa-laa-nee
Rafee hin buluu namni waan ormaa abdatee,
………………………………………………………………………………….

Koottu Galaanee tiyyaa,
Farda siidaaf kaafanii, siidaa dabaliif suurii
Koottu Galaanee tiyyaa
Erga nu dangeessanii barri turee buubbulee
Koottu Galaanee tiyyaa,
Woddeessi ciraa gubee, Amboo irraa calaaqqisee
Narraa fagaattee jedhee si yaaduun kiyya yoom hafee??
……………………………………………………………………………….
Maalan hafee, maalan…hafe, maalan hafee
yaa Gaa-laa-nee..
Maalan hafee, Caccabsee na nyaate lafee
Ani hin jiruu, ani, hin jiruu, Ani hin jiruu, Ani
Yaa Gaa-laa-ne
kukkutee na nyaate xurii
Cuwwaa cuwwaa jettii,
Yaa Gaa-laa-nee,
Cuwwaa cuwwaa jettii simbirroon halkanii
Nama garaan dhaane dirmammuu hin arganii
Yaa Gaa-laa-nee
Maalan jiraa maalan jiraa caccabsee na nyaatee jiraa
Ani hin jiruu, yaa Gaal-aanee
Ani hinjiruu maalan jira kukkutee na nyaatee xurii…
Qotee qotee namichi, yaa Gaalaanee,
Qotee qotee namichi sanyii darbatee
Rafee hin buluu namni waan ormaa abdatee….”

Advertisements