(Oromedia, 18 Sadaasa 2015) Akaadamiin  Barnootaa fi Aadaa Oromiyaa Daa’imman Oromo Afaan, aadaafi seenaa Oromoo barsiisu Australia, Victoria keessatti Sadaas 21 bara 2015  hojii eegala.

OLCA1Akaadamichi bara 2014 keessa hundeeffamee hayyama  seeraa biyya Australia, kutaa Victoria irraa akka argate beekameera.

Yeroo san irraa eegalee, kaayyoo akaadamichaa dhugoomsuuf hojii hojjatamaa tureen yeroo ammaa kana daa’imman Oromoo Afaan, Aadaa fi Seenaa Oromoo akka barataniif haalli mijjaa’eera.

Akaadamiin kun kaayyoon isaa daa’imman Oromoo biyya alaatti dhalatanii fi biyya alaa jiraatan akka Afaan Oromoo baratan gargaaruu fi achumaanis aadaa fi seenaa Oromoo akka beekan gochuu dha.

Akkaadamichi akka ibsetti, daa’imman Oromoo aadaafi seenaa akkasumas hambaawwan Oromiyaa  akka beekaniif hojiin yayyabaa itti fufiinsaan hojjatamaa jira.

Akaadaamichi yeroo ammaa kanatti barnoota afaanii fi aadaa kennuuf torbaanitti guyyaa sambataa saatii 10:00 haga 12: 00  qophii isaa xumuratee akka jiru beekameera.

Akka kanaanis sagantaa barnootaa kan marsaa duraa tobanitti guyyaa sambataa ganama saatii 10:00 haga saatii 12:00tti torban afuriif barumsi Afaan Oromoo, fi Aadaa Oromoo mana barumsaa Dandenong West Primary School keessatti  ni kennama.

Akaadamichi yeroo ammaa kana daa’imman Afaan Oromoo fi Addaa Oromoo barachuuf fedhii qaban galmeessaa jira.

Namooti ijoollee isaanii galmeessissuu barbaadanis, kallattiin gaafa 21 Sadaasa 2015, Sambata ganama, mana barumsichaa teessoon isaa armaan gadiitti akka ijoollee isanaii waliin argaman dhaamamee jira.

Bakka : Dandenong West Primary School

Teessoo: 32 Birdwood Ave, Dandenong VIC 3175

Yeroo: 10:00AM-12:00PM

Hojiilee Akaadamiin Afaanii fi Aadaa Oromiyaa hojjachaa jiru  marsariitii akaadamichaa irraa odeefafchuun ni danda’ama.

Oromia Language and Cultural Academy

P O Box 150,

Noble Park, Vic 3174

Email: info@oromiaacademy.org

Website: http://oromiaacademy.org/

Advertisements