MISEENSOTNI OPDO MAGAALAA FINFINNEE WAAJJIRAALEE MINISTRAA 9 KEESSAA HOJJETAN HAR’A MUDDE 7,2008 FINFINNEE GALMA AADAA OROMOOTTI WALTAJJII DHIMMA WAYITAAWAA IRRATTI GEGGEESSANIIN WARAANNI ILMAAN, HAADHAA FI ABBAA AKKASUMAS BARATTOOTA KEENYA AJJEESAA JIRU OROMIYAA GAD LAKKISEE MOORAA DHUFETTI DEEBUU QABA JEDHAN.
Marii kanarratti kan hirmaatan hojjettootaa fi qondaaltota waajjira ministeera maallaqaa fi diinagdee, dhimma federaalaa irraa/poolisii federaalaa irraa/, waajjira muummee tika biyyaa irraa, qaamolee Adwaaii jechuunis Raadiyoo faanaa, waaltaa, meeggaa fi waajjira adwaaii irraa, ministra haqaa, miidiyaalee fi ministra koomunikeeshinii, dhaabbata abbagaar itoophiyaa irraa, Aanaa bulchiinsaa/ waajjira muummee mistraa irraa/, fi waajjiraalee ministrootaa kan biroo irraa kan walitti dhufan yoo ta’u, namootni yaada kennan martuu gadda isaanitti dhaga’ame ibsachuun gochaa ajjeechaa raawwatame balaaleffataniiru.
Waltajicha kan geggeessan itti aanaa daayirikteera ol-aanaa abbaa taayitaa galiiwwanii fi gumuruka obbo Abrahaam NUGUSEE FI MINISTER DE-EETAA GORSAA DHIMMA HAWAASUMMAA MUUMMEE MINISTRAA OBBO BOGGAALLE YOO TA’AN, amma dhaabni keenya du’aaf jireenya gidduu jira birmachuutu isinirra jiraata dhaaba kana farreen nageenyaa kun hin kuffisiin jedhan.
Ta’ullee hirmaattotni mootummaan uummata afaan qawween cabsuudhaaf yaalu gonkumaa fudhatama hin qabu, poolisiin oromiyaa dhadabnaan moo maaliif agaaziin itti gad lakkifama mootummaan naannoo oromiyaa maal eegaa jira, ajjeechaan lammii keennyaa dhaabbachuu qaba jechuun aariin dubbatan
Kana malees abidda kana dhaamsaa jechuun dura humni qonnaan bulaa fi dargaggoo oromoo irbaata rasasaa taasisaaa jiru kun oropmiyaa gad lakkisee ba’uutu irra jiraata kanaan ala rakkoo biraa dhala jechuun akeekkachiisan.
Kana malees lafti sabbataatii dhihoo kana kenname hektaarri 12 sun saamichi jalqabuu isaa kan agarsiisudha, nurraa dhaabbachuu qaba, rakkon bulchiinsa gaarii deebi’uu qaba, sababa liiziin lafti oromoo gurguramus itti yaadamuu qaba jedhan.
Itti dabaluun waajirri maaster plaanii cufame jettan hojii hojjetaa jiraachuu ammallee argaa jirra maaliif uummata gowwoomsitu, waajjirichi cufamuu osoo hin taane gaaffiin oromoo plaanichi haqamuu qabaadha ammas taanaan yoo nu deeggaraa jettan haqneerra jedhaa uummatatti baanee amansiisuu yaalla jedhan.
Hirmaattotni kanneen biroon ammoo inumaayyuu waltajjiin kun yaadannoo sammuu ijoollee fi uummata keenya dhumaniin eeggalamuu qaba ture jechuun, du’a ilmaan keenyaarra caccabuu ambulaansii birriin bitamteetu sin dhibaa jira kun sirrii miti jedhan.
Sana booda yaadanni faallaan waltajjichaa baay’annaan ibsa ejjennoo waltajjichi hin beekne tokko fiduun waan walii galame fakkeessanii dubbisuun waltajjichi xumurameera.
Geggeessitootni waltajjichaa garuu waraanni oromiyaa dhiisee ba’uu hin danda’u osoo biyyi jeeqamaa jirtuu, jechuun deebii dhabanii burjaaja’aniiru.

Advertisements