FOR BETTER OROMIA

Haala Barreeffama Afaan Oromoo ilaachisee Yaada Qorannoof dhiyaate

(Alamaayyoo Qubee,  Sadaasa 2014)

Gubataa Marqaa, Hubataat’ Arga !  ‘Boruu Barraaqaa’, “Garaagarummaa barreeffama afaan Oromoo keessatti calaqqisaa jiru” jechuun,rakkoo jiru hubatee waan akeekeef, haagalatoomu jechaa, mee kanuma inni dhiyeesse – rraa qicadheen ittiin eegala; na hoofkalchaa!

“ ‘Seerri’ barreeffama Afaan Oromoo biyya keessaa fi alatti daandii garaagarummaa calaqqisu lama qabatee dagaagaa jiraachuu (Boruu Barraaqaa tiin | Sadaasa 4, 2014). Fakkeenya :
       Biyya keessatti ‘Yaadakee nandeeggara.’ yoo jedhame, alatti ammoo ‘Yaada kee nan deeggara’ jedhamaa jira.
       Biyya keessatti, ‘Boonaafi Boontuun waljaalatu’ yoo jedhame, alatti ammoo ‘Boonaa fi Boontuun wal jaalatu’ jadhamee barreefama.
       Biyya keessatti, ‘Oromiyaan dhiiga ilmaansheetiin nibilisoomti!’ yoo jedhamu, alatti garuu ‘Oromiyaan dhiiga ilmaan isheetiin ni bilisoomti!”  Jechuudhaan addaddumma ifatti mul’ataa jiru ibseera. Kanaafuu, haalli kun waaltina afaanichaa‘rratti rakkoo uummuun ‘saa waan oolu hinfakkaatu. Daran, aadeffatamaa yoo deeme ‘mmoo furuun salphaa hinta’u.

Afaan qacalee kanaan, ganna  kurneen lameen dabran keessa waan ittiin dalagaamaa tureef rakkoo mul’ataa jiru kana furuuf  yeroo yaanni dhiyaatu, akkaata hawaasichi dubbataa jiru warri haalaan hinhubanne (hinqoranne), nyaara namatti guuru. Kiyya qofaatu sirriidha kan jechuu fedhanis nijiru.Murni biroo‘mmoo, duuchumatti mormuu bira dabranii yaada(rakkoo) kana dhiyeessuunuu sirrii miti jechuu fedhu.

Galanni, kan Rabbii, kan gootota wareegamanii, kan ittidararaminniifi amma’llee ittidararamaa jiraniif  haata’u malee, Afaan Oromoo badii jalaa baraaramee, ammaan tana daandii guddinaa qabatee sirriiqaa jira. Haalaan qoratamee, lallaaqama(borcama) jalaas akka bahuu danda’u shakkiin hinjiru.

Furmaanni rakkoo kanaa,akkuma ummatichi dubbatutti barreessuu akka ta’e wal nama hingaafachiisu. Dhugaa dubbachuuf,abbaan afaanicha ummata Oromooti. Ummanni kun, dhaloota‘rraa dhalootatti wayita dabarsaa ture,afaanicha fooyyeffataa, tolfataa,gabaabsataa, dheereffataa, ergisaafi ergifataa kunuunsee jiraachisuun, yoonaan gaheera. Amma‘llee ittuma jira. Fuuldurattis ittifufuun ‘saa mirkana.

Ummatichatti aananii,kan waan kana sirreessuutti mirgaafi dirqama qaban, Oromoota ogeeyyii afaaniifi aadaati. Isaan kunis,bifa jaarmiyaan, Gumii Qorannoo Afaan Oromoo(Language Academy) akka uumamu yoo taasisuu danda’an qofa.

“Hanga cufatanitti, nidanqaratu” akkuma jedhamu, yoo xiqqaate, ogeeyyiin afaaniifi aadaa,bifa kamiinuu haata’u wal ga’anii irratti marii’achuun murteessaadha. Kun shaffisaan raawwatamuu qaba. “Tiruun bubbulte,dhakaa taatii,”jedhama mitiiree!

Ammatti, dhimma belbeltuu kana, kan fiixa baasuu danda’u, OSA natti fakkaata. Afaan reefuu dalagaa‘rra oolaa jiru kun yeroo yerootti qoratamee sirreeffamuufi gabbifam qaba ture. “Ganna dabreef mana hinijaaran,” jedha mammaaksi.Ka’dabre,dabre, ammatti warra rakkoo kana furuu danda’an gurra buusuun fardiidhaatii, dhimmi kun hanga fiixa bahutti marti keenya, fala ittihaabarbaannuun dhaamsa kiyya.

Ogeeyyiin afaanii “Language is nothing, but a matter of agreement”jedhu .Kana jechuunis, “Afaan waan biroo osoo hintaanee waliigalteedha, jechuu‘saaniiti. “Waliigalan,ala agalan” jedhama  mitiiree!

Afaan kam‘yyuu,adeemsa(amala) mataa ofii qaba.Adeemsa afaanichaas kan murteessu ummatichuma ittifayyadamaa jiru sana.Afaan tokko akkas ta’uu qaba jedhamee seera tumuun (labsuun) hindanda’amu. Hinta’us.Ta’ees hinbeeku.Yoo taasisuuf yaalame‘lle,wanti dubbatamuufi wanti barreeffamu addadda ta’eetu rakkoo fida. Barreessitoota giddutis garaagarummaatu dhalata.

Fakkeenyaaf, qubee Afaan Amaaraa kan sagalee wal fakkaatu qaban( ‘h’ n= 3, ‘s’n = 2, ‘a’n=2) akka hafan(hir’ifaman) ogeeyyiin afaanii yaada dhiyeessaa tuan.Haata’u malee, dabtaroonni (qeesonni) “Zarraaf! ” jedhanii waan lola kaasaniif har’a ilmaan ‘saanii  warri afaanichaan barachaafi barsiisaa jiran itticinqamaa(ittirakkachaa) jiru.

Barreessitoonni Afaan Amaaraa bebbeekamoo, kana akka Haddis Alamaayyoo fa’aa,rakkoo afaanichaa hiikuuf guddoo tattaafatan. Garuu, waan ittihinmilkoofneef akka isaanitti fakkaatetti kitaabilee hedduu barreessanii dabran. Amma‘llee kan barreessaa jiran hedduudha. Isaan kana keessaas,akkaataa Obbo Tasfaayee Gabre’aab ittibarreessaa jiru ‘laaluun gahaadha.

Afaan Ingiliffaa keessattis, haalli barreeffamaa, baay’ee wal xaxaa waan ta’eef hojii baruufi barsiisuu keessatti rakkoolee hedduutu nama mudataa jira. Fakkeenyaaf lallaaqama sagalee (qubee) Ingiliffaa keessa jiru qofa fudhannee haa‘laallu.Kan ormaatti quba qabuun kan ofii sirreeffachuu akka ta’e na hubadha.
Fkn :-  Ingiliffa    Sagalee‘saa    Yeroo Barreeffamuufi Sagaleeffamu (Dubbifamu)
1.          a              e                 Afriiqa, rat, air, and, ball, name, data, date, walk, war, goal, kkf
2.          c            sii                 cat, access, circle, bicyicle, center, clothe, ,  certificate, kkf.
3.          d           dii                did, daddy, date, edge, graduate, knowledge, budget, kkf.
4.          g             jii               game, girl, language, geography, German, gentle, high, kkf.
5.          h            echi             hand, hero,hi!, high,  hour, honest, night, when, which, kkf.
6.          K            kee             kitchen, dark, know, knife, knowledge, knight, kkf.
7.          o             oo              on, do, out, one, none,blooddoor, mood, look, some, now, kkf.
8.          s             es               sand, send, basic, busness, eraser, use, sure, wise, wisdom, kkf.
9.          u            yuu             use, unity, bus, but, busy up, under, surprise, mud, structure, kkf.
10.         w           debliwuu    warm, wait, wind, word, who, wrap, wrist, write, wrong,kkf.

Akkuma armaan olitti eerame,sagaleen qubee tokkoof kenname, yeroo barreeffamuufi dubbifamu, almeeqa akka jijjiirame(borcame), warri afaanicha beektan nihubattu jedheen amana.Lallaaqamni akkasii kun‘mmoo wayita barataniifi  barsiisan hedduu nama dhiba. Rakkoon akkanaa kun kan madde, akka ummatichi dubbatutti barreessuu hanqatanii, seera
afaanichi ittiin barreeffamuufi dubbifamu tumanii akka aadeffatamu gochuurraa akka ta’e  wal nama hingaafachiisu.

Garaagarummaan akkasii kun, barreeffama afaan Jarmaniifi kan Raashiyaa keessa akka hinjirre warri afaanota sana beekaniifi qoratan nihimu. Sababni ‘saas, akkuma ummatichi dubbatutti  waan barreeffamaa jiruuf, jedhaniitu ragaa bahu. Kana jechuunis, ummata afaanicha dubbatu giddugaleessa godhatan jechuudha.

Walumaagala, barreessuu keessatti kan qofaa dhaabatuufi kan fufamu, isa kam akka ta’e adda baafachuun gaariidha. Kanaafis, “Jechi maal? Kan jechatti fufamanoo isaa kami?” gaaffilee jedhaniif deebii kennuun barbaachisaa waan ta’eef kanneen armaan gaditti dhiyaatan haa‘laallu.

Jecha(Word)

Jecha jechuun, tuuta sagaleelee(qubeelee) kan hiika kennuuf wal ta’aniifi oggaa barreeffamanis kan walitti maxxanfamanii katabaman jechuudha.  Fkn : siree, huccuu, ilillii,tolche, qorsa, matajaboo, Asgorii, Olaanaa, addadda, waldaa, kkf.
Hub :
1)      Jechi  mata‘saa  danda’etu  qobaatti  barreeffama. Jechaafi  jecha gidduu  bakki duwwaan (tilmaamaan) jiraachuu qaba. Fkn:  Mana  guddaa dulloomaa
2)       Jechi  fufamtoota  duraafi booda ofitti fufata(maxxanfata). Fkn:
1.      Osoo isa duraa hinxumuriin kan biratti cehuun sittaahafu(sitti haahafu).
Dhirsaafi niitiin ijaafi adaamii walitti ta’uun‘saanii, namaaf hingalu.
2.      Na eegi, nandhufa(nindhufa). . Tolekaa!,  haata’ukaa!
3.                     5 . Tolekaa!,  haata’ukaa!Amma barri kankeenya
ta’eera.          6 . Ana haadhufu!
4.       Waan kun, nita’aaree laata?
3)      Jechi  yoo  gargar cabe  hiika duraan  qabu sana dhaba.Fkn:ba,ra, u,lee, kkf.
4)      Jechi hiika tokkoo yookaan tokkoo ol qabaachuu danda’a.Hiikni jecha tokkoo kan murtaa’u akkaataa galma‘saa yookaan fayyadama‘saati.
Fkn:1.Afaan:
       Afaan Oromoo qubee mataasaa qaba.(afaan isa dubbatan)
       Afaan guutii alalfadhu.(qaama isa ittinyaatan)
       Afaan gaariin afaa gaarii caala.(dubbii)
2 . Tokko
       Lakkoofsa tokko barreessi.(1)
       Kuniifi sun tokko miti.(wal hinfakkaatu)
       Namni inni tokko isa biraa bakka hinbu’u.(kun)
3._foote:
       Walaboon jibrii‘rraa liilana foote.(tolchite)
       Caaltuun jabbilee loon keessaa foote.(addaan baaste)

Fufamtoota Afaan Oromoo

Fufamtuu jechuun, birkii afaanii isa xiqqaa ta’ee yoo jechatti fufame, kan hiika guutuu kennuu danda’u jechuudha.  Fkn : waa-,tti-,al-, -ti, -f, -if, -dha -dhaan, kkf.

Gosti fufamtoota afaan Oromoo lama. Isaanis : fufamtoota duraafi fufamtoota boodaati.
1)      Fufamtoota duraa        jecha waliin
haa-              haata’ukaa,  haahafu, haatolu,  haadeemnu,
hin-              hindabu, hincabu, hinsarmu,
irra(a)-         irrajireessa, irradeebii, irraajala, irraamaqe, irraagate
itti-              ittafaa, ittaanaa, ittidhiisi! ittita’e, ittijira, ittimale, ittitaphate,
nan(nin)-      nanbeeka(ninbeeka), nanfedha(ninfedha), nanjecha(ninjecha)
ni-        nibeekna, nimoona, nita’a, nifedha, nibarbaada, nijira
waa-     waamara beekuun hindanda’mu, waatokko, waamalee manni hinaaru.
Hub.
•       Fufamtoonni duraa(haa-, hin-, itti-…)  qofaa ‘saaniitti sagalee ta’uun isaanii hubatamee,  jechatti fufamanii yoo barreeffaman hiika guutuu kennuu danda’u. Haalliifi amala‘saan qoratamee,akkaatan amma ittibarreeffamaa jira furmaata osoo argatee dansa.
•       Yeroo dubbatamu, akka fufamtoota duraatti kan fufamu nijira.Innis ‘kan’dha.
Fkn:   1)  Ka’saa kenniif.          2)  Ka’ ta’uu qabu,nita’u.
3) Ka’biroo hinjiru.
2)   Fufamtoota boodaa                Jechatti Yoo Fufamu
-f ,                       kanaaf, anaaf, ammaaf, Galgaloof, namaaf
-an                       fardaan gulufeetu, nu biraan bahe.
-anis                    harkaanis, ofitti yaamuun nidanda’ama.
-dha                     beekamaadha
– dhaa                   Fayyisaadhaa kenni.
-dhaaf                   Fayyisaadhaaf
-dhaan                  Fayyisaadhaan koottu jedhi.
-icha                     Fardicha as deebis,maaloo!
-if                         kenniif siin hinjenne!
-iif                         Waan inni biti jeche,bitiif,  Kenniif.
-iin                       isaaniin , bishaaniin,
-is                         ilkaanis rigachuudha
-n                          Qawween, Oromiyaan, Oromoon
-ni                            rasaasni, namni
-s                            Bilisummaas yaami.
-ti                           ta’uusaati, Oromiyaaan kan Oromooti.
-tii                          mana ‘saatii ka’e.Dirree lolaatti gale.
-tti                          asirratti , manatti, Namatti himu malee namatti hinhidhan.
-tu                          Boontuutu dubbate.
-uma                      Anuma bira taa’a. Isuma qofaa yaami.
-umatu                    Isumatu natti hime.
-umma                    Birmadummaa, gabrummaa
Hub.Fufamtoota boodaa keessaa waa’ee ‘-f’ fi ‘-fi’hanga tokko jechuun barbaachisaadha.
I.      ‘-f’n qabiyyee(Preposition)waan taateef nifufamti.
II.      ‘ -fi ‘n fuftuu(conjuction) taatu‘yyuu, sagalee tokko qofaa waan qabduuf,akkasumas, akkaataa ummanni dubbatu yoo qalbeeffanna ta’e, qofaatti barreessuun dansaa miti.
III.    ‘-fi’ yoo osoo hinfufiin barreessina ta’e mataduree keessatti ‘–f’ guddaa taasisuu feesisa. Fkn. ‘Magaalaa Fi Baadiyyaa’
IV.      ‘f’  fi ‘fi’n akkaataa dubbatamanitti(sagaleeffamanitti) sagaleen isaan uumaan qaban tokko waan ta’eef adda baafachuuf,  isa tokkotti(fuftuutti)  “ i ” n dabalamuu danda’eera. Lameenuu  dalagaa garaagaraa waan qabaniif isaan adda baafanna.
V.      Lameenuu amala fufamuu niqabu.Kana jechuunis, Jecha isaan ittifufamantu, sagalee ofii dheeressuun ofitti hawwata jechuudha.

Fkn:
1.       Anaaf kennuun haaturu;mee dura isaafi isheetti kenni.
2.       Dhirsaafi niitiitu, wal lole,walitti araarsi yaa itille.
3.      Obboleessaafi obboleettitu,ijaafi adaamii walitti ta’an.
4.      Fakkeenyaaf ani achuman ture.Garuu, waatokko hinturre.
Hub. 1  – Wayita dubbataman amala fufamtoota boodaa kan qaban nijiru. Amala fufamtoota boodaa qabaachuu‘saanii kan nuuf akeeku sagaleetu(qubeetu)liqimfamee hafa. Fkn:
       -irra –muka‘rra, gaara‘rra, dugda‘rra, nama‘rra
       -i(a)mmoo—kana‘mmoo,kee‘mmoo,kuni‘mmoo,
       -illee – har’a‘llee,amma‘llee,kun‘llee,tokko‘llee,ta’u‘llee
       -iyyuu- “Kana‘yyuu warri rafnaani jette sareen.Amma‘yyuu ittuman jira.
        -irraa – muka‘rraa kufeetu miilli cabe. Isuma‘rraa dhaga’uu wayya.
        -irraan – Mataa‘rraan gadi jal’ate. Garaa‘rraan gadi tarsa’e.
Qilleensa‘rraan kute.
       -isaa      -kan‘saa ittuma dhiisuu wayya.
       -isaanii  -Kan ‘saanii deebisiif.
       -ishee(ishii) –Kun kan‘sheeti.
Hub. 2 . Afaan Oromoo keessatti kan sagalee tokko qofaa qaban( ‘kaa’, ‘ree, koo…) yeroo dubbataman nifufamu(nimaxxanu). Fkn:
       -Kaa  —  akkanakaa! Jedhikaa! Dafikaa! tolekaa! Maalookaa!
        -ree  —   haata’uuree!, mitiree!, jetteeree!.
       -koo  —  Yaadakoo deeggaruun dirqama miti.
       -kee  —  Yaadakee nandeeggara.
       -ti     —  Kun, kankooti. Inni, sun kan Elemooti.

Afaan Ingiliffaa keessatti fufamtoonni duraafi boodaa(prefix and suffix) jechatti fufamaniitu barreeffamu.“Akka ormaattan sirbaan morma nama jal’isa,”isa jedhu osoo hindagatiin; afaan Oromoo keessattis osoo dalagaarra oolee fayidaalee hedduu akka qabu ogeeyyiin afaanii ragaa bahaa jiru. Waanuma maraafuu,fakkeenya armaan gaditti dhiyaatan ilaaluun dansa.
Fufamtoota duraa(Prefix)                     Fufamtoota boodaa(Suffix)
– dis-close  =  disclose                         displace -ment = displacement
– dis-play  = display                             displace-ment = displacement
-dis-order  = disorder                           object –ives    =  objectives
– un-mention = unmention                   un-mention-ed = unmentioned
– un- do          = undo                             dig –ger           = digger
– un–available = unavailable               un-avail –able   = unavailable
– re – do        = redo                              use –ful          = useful
-mis-place    =  misplace                      mis-place-d    =  misplaced
– im-posible  = imposible                     forget-ful       =  forgetful
– re-move       = remove                       remove-able   =  removeable
– re-maind      = remaind                     argu-ment      =  argument
– re-cover       = recover                      up–per           = upper
– ir-regular     =  irregular                    lead-er          =  leader
– mal-nutrion  = malnutrition               education-al = educational
– a-cross            = across                     govern-ment  = government
– mis – take     = mistake                    mistak – en  = mistaken
– un –happy    = unhappy                   perform-ance =performance
– im –prove    = improve                    use – less    = useless
– re –sponse    = response                  response-ible = responsible

Faayidaa  walitti fufanii dubbachuu akkaan barbaachisa ta’uu‘saa abbaan afaanichaa‘yyuu hubatee ittifayyadamaa waan jiruuf, akkuma inni dubbataa jirutti barreessuun guddina afaanicha saffisiisuudha . Kanaafu, faayidaalee gabaabsuufi walitti fufanii barreessuu armaan gaditti haa‘laalli.
I.      Afaan Oromoo akkuma dubbatamutti yoo barreeffame,barreessitoota gidduutti garaagarummaan dhalachuu hindanda’u.Afaanicha baruus ta’ee barsiisuun guddaa namatti salphata.
II.     Akkaataa hawaasichi ittidubbataa jiru yoo hubanne,gabaabsanii yaada ofii ibsuun barbaachisaa akka ta’e, nuuf mirkaneessa.Barreeffama keessattis yeroo fufamtoonni, fufamanii barreeffaman qubeen hafuu qabanis nijiru.Kun‘mmoo waraqaa,qalama,yeroofi human qusachuuf waan gargaaruuf barreessitoota biratti bakka guddaa qaba.
III.    Walitti maxxananii yoo barreeffaman dubbisuuf guddaa nama gargaara.Akkas jechuunis,ijji nama dubbisuu, tokko,tokkoon isaanii barbaadee(ilaalee) dubbisuuf hinrakkatu jechuudha.
IV.     Garaagarummaa dhabamsiisuun afaanicha niqindeessa, niwaaltessa, nimi’eessaa; akka hubatamuufi walis hubachisuu danda’amu taasisa.

Biyya keessatti warri barreessan ‘Oomiyaan dhiiga ilmaansheetiin nibilisoomti!’jechuun ‘saanii,  sagalee yeroo dubbatamu liqimsamee hafu‘laala. Bakka sagaleen liqimsamee hafutti “hudhaa” galchanii fufuun kanneen walitti fufaman lameen adda baafachuuf waan nama gargaaruuf hudhaatti fayyadamuun dansa. Fkn: –
       Biyya‘shiin intala abbaa Biyya‘shiiti.
       Damma‘shiin obboleetti Iddoo‘saati.
       Asumaan, mana Dhibba‘shiifi mana haadha Kuma‘shii waliin haa‘laallu.
Haalli akkasii kun, afaan Ingiliffaa keessa heddumminaan jira. Fkn:
1)      do not = don’t,              3 ) Iti is  =  It’s               5 )
We are = We’re
2)      does not = doesn’t        4 ) I am  = I’m                6 ) They
have = They’ve

“Akka ija kootti maaltu naaf kajeela!”jette sareen, akkuma jedhamu;mee akka dabalataatti, jechoota Tishoo(compound words) Afaan Ingiliziifi Afaam Oromoo, armaan gadii wal bira qabanii‘laali
gaariidha jedheen yaada kiyya asumarrattan goolaba.

Jecha Tishoo (Compound Words) Afaan Oromoofi Ingiliffaa

Jecha tishoo jechuun, jechoota lama‘rraa uumamee, hiika tokko qofaa kan kennu ta’ee,jechoonii lameen wayita walta’an,qubeen(sagaleen) hir’achuu yookiin hir’achuu dhiisuu danda’u jechuu- dha. Jechoota walta’an lamaan gidduutti mallattoo sarara xiqqaa(-) kaa’uu yookaan dhiisuun nidanda’ma.Sararri xiqqaan wayita barsiisnu(agarsiisuuf) malee barreeffama keessa galchuu hinfeesisu. Akkuma hawaasichi dubbatutti, barreessuu wayya. Fkn :-
Jechoota Tishoo Afaan Oromoo                     Jechoota Tishoo Afaan Ingiliffaa
(addaa-adda) addadda                                     (any-one)  anyone
(as -aanaa) Asaanaa                                         (pass–port) passport
(awwaal-diigessa) awwaaldiigessa                 (back–ground) background
(bor-oolee)  boroolee                                      (black–board) blackboard
(bor-tolaa) Bortolaa                                          (feed–back) feedback
(badda -daree) baddadaree                            (time-table) timetable
(jala -qaba) jalqaba                                            (how–ever) however
(fuula-dura) fuuldura                                    (class–room) classroom
(gara-irraa) gararraa                                   (frame–work) framework
(gara-malee) garmalee                                      (head –line) headline
(gara-tokkee) gartokkee                                    (in –dependent) independent
(kotte-duudaa) kotteduudaa                              (in–side) inside
(Mata-jaboo) matajaboo(aajjaa)                      (out -side) outside
(Miila-jala) miiljala                                        (step–mother) stepmother
(Ol-aanaa) Olaanaa                                          (up–date) update
(Quba-lamee) qublamee                                  (on –line) online
(Sanga-fardaa) sangafardaa                             (under–stand) understand
(Sar-diidaa)  sardiidaa                                      (some–thing) something
(Waaqa-wayyaa) Waaqwayyaa                      (after –noon) afternoon
(Ol -hiiqaa) Oliiqaa                                        (up -on)  upon
(Iddoo –isaa) Iddoo‘saa                                 (sun -daya) Sunday
(Kennaa –isaa) Kennasaa                               (birth –day) birthday
(Biyya –ishii) Biyyashii                                 (Home –work)  homework
(aduu -ilaalaa) Adulaalaa                               (well –come) welcome

Ani akkanaa jedha; isinoo maal jettu!?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: