FOR BETTER OROMIA

Kana maal jetta, yaa daachee?

 Maal yaa daachee, maal barri isaa?
Kan qabu ni waakkachiisaa,
Quufee otoo jiruu, amuummachiisaa
Dhiiroo maal kun barri isaa?
 Abbaan ilama ajjeessee, mirga dibachuuf
Ilmi du’a diddaaf, abbaa galaafachuuf,
Intalli haadha, miixuu barsiisuuf,
Safuu! namatti hin tolu, hunda dubbachuuf
 Suubboon qeerromee
Qeerroon suubboomee,
Rifeensi harriin gurracha’ee
Rifeensi gurraachi addaatee
kana maal jettaa, yaa daachee?
Dorobaan maseenee
Mucaan dhalate, ganama dulloomee,
Kan dulloome daa’imee
Daachee! Kana numamoo situ uumee?
Maaloo yaa daachee, qabanna buusi
Kan ballesseefis dhiisi,
Kan hojjateef eebbisi
Mortuu fi dhortuu nurraa deegsi
 
Camadaa Hundee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: