FOR BETTER OROMIA

Maqaalee Oromoo Qubee A-Z

Maqaalee Qubee – A

Aagaa, Aagituu, Aannanee, Aanaani, Aana, Aantuu, Abbayaa, Abboomaa, Abdannee, Abdataa, Abdattuu, Abdii, Abdiiwaaq, Abdiisaa, Abdiishee, Addunyaa, Adii, Aduu, Akkakoo, Akkasaa, Akkashee, Amanuu, Amantee, Amantii, Amiidoo, Ammayyuu, Anaan, Aannanii, Angaasaa, Angaatuu, Angaasu, Araaree, Araarsoo Araarssa, Arggaa, Argituu, Argataa, Arfaasa, Askoo, Atimoo’i, Ayyaanaa, Ayyaanoo, Ayyaantuu, Ayyittii,…

Maqaalee Qubee – B

Baacaa, Baaccuu, Badhaadhaa, Badhaanee, Badhaasaa, Badhaatuu, Bagudaa, Bakaree, Bakkashee, Bal’aa, Bantii, Bareedduu, Barii, Barrisee, Barsiisaa, Bashaadduu, Bashaanee, Bashaatuu, Beekaa, Beekan, Beekumaa, Beenyaa, Biiftuu, Bilisee, Bilisummaa, Biqilaa, Biqiltuu, Birakee, Bilillee, Birmadummaa, Birrituu, Bilisummaa, Bisoo, Biyyaa, Bonaa, Boonaa, Boonsaa, Boodanaa, Boobbaassa, Bookkanaa, Bokku, Bookissa, Boonii, Boonsaa, Bonsituu, Boontuu, Booraa, Booranee, Bor-tolti, Bulanii, Bulchaa, Bulee, Bulee-caalaa, Bulii, Bullukoo, Bultiiwaaqashee, Bultuu, Burqaa, Burqituu,

Maqaalee Qubee – C

Caalaa, Caaltuu, Calqituu, Camadaa, Caalchisaa, Cabbii, Cabbiwaq, Cangaree, Carraa, Carcarr, Camssa, Cimdeessa, Ciimtuu, CimCorqaa, Choora…

Maqaalee Qubee – D

Daawwitii, Dabalaa, Dabalee, Dadhiituu, Dambalee, Dammakoo, Dammaqsaa, Dammasaakeetii, Dammashee, Dammee, Damma, Dammitu, Dammasa, Daangulee, Dandanaa, Danbooba, Dandeessuu, Dandeetti, Dangalaa, Daraaraa, Daraarttu, Daawwe, Deebii, Deebiitu, Deebu, Dheeressaa, Dhibbaa, Dhiinsaa, Dhufeeraa, Dhuftteeti, Dhugaasaa, Dhungoo, Dibaabaa, Dibaabee, Didaa, Diggaa, Diimaa, Diimee, Diinqaa, Diinquu, Dinqituu, Diinqisaa, Dinqiishee, Dinaa’ol Doi’ii, Dorgee, Dorrobii, Dummeetti, Dungoo, Durreettii, Dureessa, Dunffaa, Duullaa, Duulii, …

Maqaalee Qubee – E

Eebbaa, Eebbisaa, Eebbisee, Eebbawaq, Eebbarabbii, Eejjata, Eejjetuu, Eelwaaq…Maqaalee Qubee – F

Faayaa, Fakkii, Fala, Fayyeeraa, Fayyisaa, Fayyisee, Fedhii, Fedhiiwak, Feenaan, Feeneet, Feeneetii, Feeti, Fiixee, Fiixumaa, Firaa’ol, Firaa, Firasaa, Fireewak, Firoomsaa, Firoomtu, Firooma, Firumma, Firiikoo, Fila, Filtuu, Filasaa, Filuu, Fufaa, Fufee, Furaa, Furtuusaa, Furii, Fufii, Fuula,

Maqaalee Qubee – G

Gaaddisaa, Gaalloo, Gaanfuree, Gaangul, Gadaa, Gadaadaraartuu, Gaaddise, Galaanaa, Galataa, Galgalee, Galgaloo, Gammachis, Gammachuu, Gammadee, Ganamee, Ganamoo, Garbaa, Garoomssa, Gaayo, Gidaadaa, Giiftii, Gishuu, Godee, Goobanaa, Godaana, Guddaa, Guddataa, Guddattuu, Guddinaa, Guddisaa, Gurbaa, Gurmeessaa, Gurmuu, Gurraacha, Gurraacho, Guutaa, Guutamaa, Guutuu, Guute, Guyyoo, Guyye Guyyaa…

Maqaalee Qubee – H

Haawwanii, Hacaaluu, Hambaa, Hambisee, Hankoo, Harmee, Hawaas, Hawwii, Hawwinee, Hawwiisaa, Hirphaa, Hirphaasaa, Hirphee, Hiraa, Hiree, Hirookoo, Hireekoo, Hireesaa, Hireewaaq, Horaa, Hordoofaa, Hortuu, Hoorruu, Hundarraa, Hundee, Hundeesituu, Hundeessa, Hundumaa…

Maqaalee Qubee – I

Ibsaa, Ibsituu, Iddoosaa, Iddooshee, Ifa’iftuu, Ifaawak, Iftuu, ifaasaa, Ifnaan, Iftahii, Irranaa, Irranee, Ittaanaa, Ittafaa, Itittuu, Isaafiis,…

Maqaalee Qubee – J

Jaagamaa, Jaalallee, Jaalalii, Jaalannee,Jaalataa, Jaamboo,Jabeessaa, Jajanii, Jifaar, Jigsaa, Jiituu,Jootee, Jorgee,

Maqaalee Qubee – K

Kanarraa, Kanbaraa, Kanhiriyyaa, Kankoo, Kanawwiin,Karoorsaa, Keelloo, Kennaa,Kennaakee, Kee’an, Kiilolee, Kiyyaa, Koo-keet, Kooraa, Koorsaa, , Kookeeti, Keeraaji, Keemartii, Ketoraan, Koortuu, Kumashii, Kumee, Kummarraa, Kumalaa, Kumsaa, Kuma, Kumsaaboontuu, Kuulanii,

Maqaalee Qubee – L

Laalii, Lalisee, Laallisttuu, Lammeesaa, Lammii ,Lammummaa, Leelloo, Leencoo, Leensaa, Leensee, Liiban, Lookoo, Luucee, Lammiiyaad,

Maqaalee Qubee – M

Mo’eeraa, Macheessaa, Magarsaa, Magartuu, Malaa-mali, Malkaa, Maqaasaa, Mararaa, Marartuu, Margaa, Marii’ol, Marsiimo’I, Masaraa, Masoo, Maatiinol, Meecaa, Meetii, Meeroobi, , Meelaal, Midhaqsaa, Midhaqsee, Miindaa’ol, Milkii, Milkiisaa, Missiree, Moosisaa, Mootii, Moo’iboon Murtii….,

Maqaalee Qubee – N

Naa’omi, Nadhanii, Nadhii, Nagaasaa, Nagaasee, Nagaraa, Nagarii, Nagaroo, Nagawoo, Nammarraa, Naa’ol, Nuurfataa, Niimoonaa, Naroobii Naanaati, Naa’ol, Naabooni, Naa’ilii, Naabeeki, Naafsiif, Naafiis, Naamo’ii, Nuftaat,,…

Maqaalee Qubee – O

Obsaa, Obsee, Ofirraa, Olaanaa, Olyaad, Oliyaad, Olqaba, Onnekoo, Ooleera, Olcaala,…

Maqaalee Qubee – Q

Qabataa, Qabbanee, Qananii, Qananiisaa, Qalloo, Qaqqabaa, Qarneessaa, Qeeransoo, Qondaalee, Quufaa,…

Maqaalee Qubee – R

Rabbirraa, Raaji, Roobaa, Roobeeraa, Roobalee, Roobe, Roorrisa, Roobdhu, Roobsan

Maqaalee Qubee – S

Saami, Sabboonaatuu, Saffii, Saffisaa, Sanbatee, Sarbeessaa, Sardaa, Seenaa, Seenaasaa, Seenaa’ol, Shoraa, Shuree, Sibiraati, Siifan, Siifiis, Siitinaa, Simboo, Sinboo, Siinboonee, Singitan, Soolanee, Sooranee, Soorettii, Suraanee

Maqaalee Qubee – T

Taanaan Taliilaa, Taliilee,Tokkaatuu, Tokkummaa, Tolaa, Tolasaa, Tolashee,Tolarabbi, Tolawaaq, Toleeraa, Toltuu, Tufaa, Tulluu, Tumee, Turaa, Turee, Tuuchoo,Tuulamaa

Maqaalee Qubee – U

Urgeessaa, Urjii, Ushii, Utuu, Utubaa, Ulfaata, Ufftahii,….

Maqaalee Qubee – W

Waaqasaa, Waaqgashee, Waaqjedhaa,Waaqjiraa, Waaqtolee, Waaqtola, Waaqwayyaa, Walalii, Waaqgaarii, Warqee, Wayyeessaa, Wayyeeraa, Wayyarabbii, Walabummaa,

Maqaalee Qubee – X (kan hafee dabalaa)

Xaafaa,…

Maqaalee Qubee – Y

Yaadanii, Yaadessaa, Yaachisaa Maddi Keenya

%d bloggers like this: